Condicions de lliurament i devolucions

1. Lliurament de l'enviament en destinació

El lliurament de l'enviament es realitzarà en l'adreça indicada com a lloc de destinació. S'entendrà efectuada la mateixa quan la persona capaç que es trobi en aquesta adreça accepti recollir l'enviament, sigui o no el destinatari que consta en l'albarà de recollida. Sempre que se sol·liciti pel REMITENT, LA COMPAÑIA li facilitarà la informació de lliurament mitjançant una comunicació del nom del receptor de l'enviament i de les dades de la data i hora del lliurament. EL REMITENT accepta com a prova de lliurament de l'enviament la signatura per part del receptor consignada bé en un exemplar del present documento bé en un terminal mòbil, prova de la qual podrà sol·licitar còpia.


2. Impossibilitat de lliurament de l'enviament en destí

Quan sigui refusat l'enviament en destí o, per qualsevol altra causa que estigui fora del control de la COMPANYIA o de les empreses que executin efectivament el transport, no pugui realitzar-se el lliurament de l'enviament, LA COMPANYIA, tan aviat com li sigui possible, comunicarà al REMITENT les circumstàncies que impedeixen el lliurament. Es diran als telèfons facilitats pel REMITENT i en el cas que sigui possible es concretarà un altre moment de lliurament, quedant tant la COMPANYIA com NAVARROVERD eximides de l'estat del producte si transcorren més hores de les establertes per a la seva conservació en tractar-se de productes peribles. Transcorregut el referit termini sense que EL REMITENT hagi exercit el seu dret, l'enviament serà tractat conformement al que estableixi la norma legal aplicable en funció de la naturalesa i de la mena d'enviament. En qualsevol cas, serà de càrrec del REMITENT, a més del pagament de la tarifa addicional corresponent, l'abonament de les despeses i costos ocasionats.


3. L'enviament

A l'efecte del contracte actual, s'entén per "enviament" l'objecte o objectes susceptibles de trasllat, adquirits a través dels nostres canals per al seu transport i lliurament en l'adreça indicada com a lloc de destinació.

3.1 GARANTIES GENERALS: En relació amb l'enviament EL REMITENT assumeix les següents obligacions fonamentals: a) fer constar de manera completa i precisa la descripció i els detalls de l'enviament.


Devolucions

D'acord amb el que es disposa en l'article 103, del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client no podrà retornar a Flores Navarro productes frescos si aquesta devolució no es produeix dins de les 24h següents al lliurament o recollida de la comanda.

En cas que desitgis retornar la teva comanda, contacta al més aviat possible amb Flores Navarro trucant al telèfon 93 475 40 99 o enviant un email a tienda@floresnavarro.com

En el cas de devolució l'import del producte retornat no podrà ser retornat en efectiu.