Enviament i condicions de lliurament

1. Lliurament de l'enviament en destí

El lliurament de l'enviament es realitzarà en l'adreça indicada com a lloc de destinació. S'entén efectuat el lliurament quan la persona capaç que es trobi en aquesta direcció accepti recollir l'enviament, sigui o no el destinatari que consta a l'albarà de recollida. Sempre que se sol·liciti per EL REMITENT, LA COMPANYIA li facilitarà la informació de lliurament mitjançant una comunicació del nom del receptor de l'enviament i de les dades de la data i hora del lliurament. EL REMITENT accepta com a prova de lliurament de la tramesa la signatura per part del receptor consignada bé en un exemplar del present document bé en un terminal mòbil, prova de la qual podrà sol·licitar còpia. No es lliuraran mercaderies a menors de 18 anys especialment si es tracta de begudes alcohòliques.

2. Impossibilitat de lliurament de la tramesa en destí

Quan sigui refusat l'enviament a destinació o, per qualsevol altra causa que estigui fora del control de LA COMPANYIA o de les empreses que executin efectivament el transport, no pugui realitzar-se el lliurament de l'enviament, LA COMPANYIA, tan aviat com li sigui possible, ha de comunicar a EL REMITENT les circumstàncies que impedeixen el lliurament. El paquet es deixarà a l'oficina més propera a la destinació, informant al destinatari de l'existència del paquet i en el cas que sigui possible es concretarà un altre moment de lliurament, quedant tant la COMPANYIA com NAVARROVERD exhimes de l'estat del producte si transcorren més hores de les establertes per a la seva conservació en tractar de productes peribles. Transcorregut el referit termini sense que EL REMITENT hagi exercit el seu dret, l'enviament serà tractat d'acord amb el que estableixi la norma legal aplicable en funció de la naturalesa i del tipus d'enviament. En qualsevol cas, serà de càrrec d'EL REMITENT, a més del pagament de la tarifa addicional corresponent, l'abonament de les despeses i costos ocasionats.

3. L'enviament

A l'efecte del present contracte, s'entén per "enviament" l'objecte o objectes susceptibles de trasllat, remesos en un mateix justificant de recollida nacional, que no són inacceptables o prohibits d'acord amb la present clàusula, lliurats per EL REMITENT a lA COMPANYIA per al seu transport i lliurament a l'adreça indicada com a lloc de destinació.

3.1 GARANTIES GENERALS : En relació amb l'enviament EL REMITENT assumeix les següents obligacions fonamentals: a) fer constar de forma completa i precisa la descripció i els detalls de l'enviament.